Testamentul şi reforme ale dreptului succesoral

Ȋn cadrul testamentului se reglementează ultima dorinţă a testatorului acesta fiind necesar dacă nu se doreşte moştenirea legală. Moştenirea legală a defunctului se cuvine moştenitorilor legali ai acestuia, aceşti moştenitori sunt rudele defunctului de exemplu  copiii, părinţii, nepoţii, soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare ş.a.

Dacă persoana care lasă moştenirea doreşte în mod expres ca averea sa să ajungă în mȃinile anumitor persoane este necesar să reglementeze acest lucru încă din timpul vieţii prin intermediul unui testament.

Testamentul trebuie să fie scris şi semnat personal de mȃna testatorului; un testament scris la maşină sau pe calculator nu este recunoscut de lege şi în consecinţă nu este valabil.

Ȋn cadrul unui testament se pot stabili următoarele:

  • numirea unor persoane ca şi moştenitori în ciuda faptului că acestea nu au      calitatea de moştenitori legali
  • dezmoştenirea unor persoane
  • numirea unui prim moştenitor care urmează să predea succesiunea sa la o anumită dată stabilită în testament unui al doilea moştenitor şi a unui  moştenitor subsecvent care urmează să preia succesiunea la o anumită dată stabilită în testament
  • numirea unui moştenitor în cazul indisponibilităţii moştenitorului initial

Cel care a fost dezmoştenit în baza unui testament are însă dreptul de a moşteni în baza aşa numitei rezerve succesorale. Această rezervă succesorală este alcătuită din jumatate din bunurile care alcătuiesc succesiunea şi trebuie achitată în bani. Dreptul la rezerva succesorală îl au: copiii dezmoşteniţi şi descendenţii acestora precum şi soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare. O dezmoştenire totală a persoanelor anterior menţionate nu este în principiu posibilă în afara condiţiilor special reglementate de lege.

Cu privire la valabilitatea reglementărilor testamentare există o vastă practică judiciară din care reies care forme ale testamentelor sunt considerate a fi contrare bunelor moravuri. Se recomandă grijă cu privire la formularea testamentelor mai ales în cazul  testamentelor pentru persoane nevoiaşe sau a celor pentru persoane cu handicap, pentru ca acestea să fie protejate de intervenţia autorităţilor pentru protecţie socială.

Pentru partenerii necăsătoriţi testamentul este o modalitate bună de a reglementa ultima voinţă a testatorului. Partenerii necăsătoriţi nu au calitatea de moştenitori legali motiv pentru care este necesară reglementarea prin testament a dreptului acestora la succesiune.

La data de 1 ianuarie 2001 au intrat în vigoare noile reglementări cu privire la dreptul succesoral. Ȋn cadrul acestei reforme s-au făcut modificări cu privire la rezerva succesorală şi domeniul acesteia de aplicare. De asemenea s-au stabilit anumite aspect cu privire la îngrijirea testatorilor de către rudele acestora.Cu privire la rezerva succesorală s-au realizat modificări referitoare la motivele pentru retragerea acesteia precum şi cu privire la dreptul de a solicita completarea rezervei succesorale. Ȋn baza acestui drept poate exista în cazul donaţiilor posibilitatea de a solicita completarea rezervei succesorale împotriva moştenitorului sau a donatarului.

Pentru a reglementa în testament exact aspectele care corespund dorinţelor efective este important ca înaintea redactării testamentului să vă infromaţi în detaliu despre modalităţile existente şi consecinţele legale.

Christiane Bohn, Avocat